22. novembril 2015 Tuksis toimunud Matkaliidu 55. volikogul kiideti ühehäälselt heaks Matkaja eetikakoodeks.

 • Matkaja hoiab loodust ja püüab seal viibides võimalikult vähe loodust häirida.
 • Meid ümbritseva maailma väärtus peitub selle mitmekesisuses. Matkaja austab erisusi inimeste juures ja looduses.
 • Matkaja suhtub erinevatesse inimestesse, matkapiirkonna rahvaste kultuuri ja käitumisnormidesse eelarvamusteta, respekteerib ning võimalusel järgib kohalikke kombeid.
 • Matkaja austab eraomandit ja inimeste privaatsust.
 • Matkaja jagab matka olude ja õnnestumise kohta tõest infot.
 • Matkaja austab grupijuhi otsuseid.
 • Matkaja käitub solidaarselt teiste matkajate suhtes.
 • Matkaja käitub põhimõttel: üks kõigi, kõik ühe eest!
 • Matkaja hoolitseb iseenda ja oma matkarühma tervise eest.
 • Kui matkajal on sportlikud eesmärgid, siis ta pürgib oma võimete täiustamise/arendamise suunas järgides ausa spordi põhimõtteid.
 • Matkagrupi juht tegutseb grupi inimestevaheliste suhete pingevaba toimimise nimel.
 • Matkagrupi liikmete ohutuse tagamine on grupijuhi kõrgeim prioriteet.
 • Matkagrupi juht austab matkagrupi liikmeid kui isiksusi ja tunnustab nende panust matka õnnestumisse. Iga grupi liige respekteerib grupi teisi liikmeid sellistena nagu nad on ja tunnustab igaühe panust matka õnnestumisse. Grupi liige realiseerib oma eesmärke koostöös teiste matkagrupi liikmetega.
 • Matkagrupi juht püüdleb oma kvalifikatsiooni ja tehniliste oskuste täiendamise suunas.
 • Matkagrupi juht võtab mõõdukaid riske, kuid arvestab alati grupi kõige nõrgema liikmega.

Allikas: www.matkaliit.ee